2010-07-19

UWAGA ROLNICY-POWODZIANIE! WNIOSKI NALEŻY SKŁADAć DO 30 WRZEŚNIA!

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


Zgodnie z informacjami zebranymi od wojewodów, tegoroczna powódź, obsunięcia ziemi i huragan wystąpiły na obszarze 11 województw. Wstępnie szacuje się że straty wystąpiły w 105 152 gospodarstwach rolnych na powierzchni 682 894 ha. Wydane przepisy przewidują udzielenie pomocy rodzinie rolniczej jeżeli:

•    co najmniej jedna osoba jest w tej rodzinie rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
•    szkody spowodowane przez powódź powstały w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, maszynach rolniczych.

Pomoc będzie wypłacana, jeśli szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie ziemi lub huragan wynoszą powyżej 30 proc średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (licząc od ubiegłego roku wstecz). Pomoc będzie udzielana jednorazowo w formie zasiłku celowego na mocy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustali średnią szkód w danym gospodarstwie rolnym podstawie protokołu szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę. Pomocy udziela się na wniosek poszkodowanego rolnika. Wzór wniosku zawiera załącznik do rozporządzenia. Pomoc przysługuje w wysokości: 2 tys. zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych i 4 tys. zł w przypadku rodziny rolniczej o gospodarstwie rolnym powyżej 5 ha. Wnioski należy składać do 30 września 2010 r