2012-10-27

Ukraina – na drodze ku demokracji

Wybory parlamentarne na Ukrainie, które odbędą się 28 października 2012 r., to ważne wydarzenie nie tylko dla tego państwa, ale także dla całej Europy. Wszyscy z dużą nadzieją spoglądają na proces demokratyzacji tego państwa. Zdając sobie sprawę z wagi tego wydarzenia, na terenie Ukrainy w dn. 25-29 października przebywać będzie niezależna misja obserwacyjna Sejmu RP. Wśród delegatów znajduje się również poseł Renata Butryn.

Ze względu na znaczenie Ukrainy na forum międzynarodowym oraz wagę polsko-ukraińskiego dialogu politycznego Sejm RP podjął decyzję o udziale w misji 40 posłów – przedstawicieli polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej oraz reprezentantów wszystkich Klubów Parlamentarnych i Poselskich. Koordynatorem misji został poseł Miron Sycz. W głosowaniu 28 października br. obywatele Ukrainy wybiorą 450 deputowanych do Rady Najwyższej, którzy będą sprawować swój mandat przez najbliższe 5 lat. 225 deputowanych zostanie wybranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a 225 w systemie proporcjonalnym, z racji tego, że ukraińska ordynacja wyborcza ma charakter mieszany. Poseł Renata Butryn będzie przebywać w Łucku. Zapytana dlaczego jedzie na Ukrainę obserwować wybory parlamentarne odpowiedziała: "Ukraina jest naszym bezpośrednim sąsiadem. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą dotyczy również nas, Polaków. My również walczyliśmy o wolność i suwerenność naszego państwa. Mając za sobą te doświadczenia chcemy pomóc Ukrainie, jej obywatelom przejść przez ten trudny okres. Ukraina potrzebuje naszego wsparcia na drodze ku demokracji". Celem misji Sejmu RP jest przede wszystkim ocena zgodności procesu wyborczego na Ukrainie ze standardami międzynarodowymi. Obecność zewnętrznych obserwatorów ma służyć bezpośredniemu promowaniu demokracji oraz poszanowania swobód i wolności obywatelskich. Efektem działań misji będzie raport końcowy, zawierający wnioski i ewentualne rekomendacje do wykorzystania przy przeprowadzaniu wyborów w przyszłości. Misja obserwacyjna Sejmu RP opiera się na zasadach niezależności, neutralności, nieingerowania w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa. Działania podejmowane przez członków misji, przebywających w różnych regionach zachodniej, wschodniej i południowej Ukrainy, będą podzielone na dwa etapy. Najpierw polscy posłowie w dn. 25 – 27 października br. spotkają się z przedstawicielami władz poszczególnych miast i regionów, komisji wyborczych, sztabów wyborczych głównych partii, a także z innymi organizacjami zajmującymi się obserwacją kampanii wyborczej. Następnie, w dniu wyborów, dwuosobowe w różnych częściach Ukrainy. Sejm RP ma bogate doświadczenia związane z monitorowaniem wyborów w innych krajach. Przedstawiciele pierwszej izby polskiego parlamentu uczestniczyli w misjach z ramienia zgromadzeń parlamentarnych – m.in. OBWE, Rady Europy oraz NATO, a także w obserwacjach organizowanych niezależnie od misji zgromadzeń. Posłowie obserwowali zespoły poselskie monitorować będą sam akt głosowania dotychczas wybory parlamentarne m.in. w Gruzji, Rosji, Serbii, Armenii i na Białorusi oraz prezydenckie m.in. w Gruzji i na Ukrainie. Niezależnie od misji obserwacyjnej organizowanej przez Sejm w obserwacji wyborów na Ukrainie i monitorowaniu procesu wyborczego uczestniczyć również będą posłowie wchodzący w skład delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.