2012-12-19

STYPENDIA DLA PODKARPACKICH UCZNIÓW

STYPENDIA DLA PODKARPACKICH UCZNIÓW

18 grudnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystości wręczenia uczniom z naszego województwa stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 241 stypendiów dla podkarpackich uczniów. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi łącznie 2 580 zł. Przyznawane jest uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą natomiast otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową. Mogą to być także uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, uczestniczący w zajęciach na uczelniach oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Kandydatów do tego rodzaju stypendium typowały szkoły. Minister Edukacji Narodowej przyznał je 11 uczniom z naszego województwa. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 000 zł.