2013-01-30

Spotkanie na temat polityki zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Spotkanie na temat polityki zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

30-go stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie zorganizowane przez  Minister  Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz dotyczące polityki zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w 2013 roku. W spotkaniu udział wzięła Poseł Renata Butryn, przedstawiciele/ki administracji rządowej, organizacji pozarządowych a także środowiska naukowego . Podczas wystąpienia Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania przedstawiła zagadnienia, które mają zostać zrealizowane w 2013 r. tj.:

• Przyspieszenie prac związanych z ratyfikacją Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Aby prawo polskie było zgodne z zapisami konwencji należy wprowadzić nową definicję przemocy domowej, która uwzględniałaby również zagadnienie związane z przemocą ekonomiczną, a także zmianę przepisów kodeksu karnego w zakresie trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia z wnioskowego na tryb sciągania z urzędu. Pełnomocniczka podkreśliła, że dwa poselskie projekty odnośnie zmiany kodeksu karnego w tym zakresie są już po pierwszych czytaniach w Sejmie. W jednym z projektów podniesiona została kwestia związana z wprowadzeniem środków ochrony ofiar przed powtórna wiktymizacją.

• Wspólnie z Minister Elżbietą Seredyn zorganizowane zostaną konferencje w 16 województwach, podczas których zostaną poruszone zagadnienie związane z działalnością zespołów interdyscyplinarnych oraz z przemocą ze względu na płeć.

• Prace nad utworzeniem telefonu „przemocowego” dostępnego 24 godziny 7 dni w tygodniu, bezpłatnego, ogólnopolskiego i anonimowego.

• Wywołanie dyskusji publicznej na temat opieki medycznej dla nieletnich ofiar przemocy, w tym przemocy seksualnej, tj. usuniecie konieczności uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych na przeprowadzenie procedury medycznej.

• Szkolenia dla służb zajmujących się przemocą – szczególnie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• Zagadnienie związane z dostępnością kobiet do wyższych stanowisk, zarządów.

 

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-na-temat-polityki-zwalczania-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej-w-2013