2013-02-01

Ponad 200 mln zł na oddziały przedszkolne przy podstawówkach.

Dodatkowe 50 mln euro, czyli ponad 200 mln zł z Programu Kapitał Ludzki zostanie w 2013 roku przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Pomocą objętych zostanie blisko 2 300 oddziałów w ponad 1400 placówkach. Edukacja przedszkolna, mimo znacznego już upowszechnienia wymaga szczególnego wsparcia w tych gminach, gdzie opieka przedszkolna jest realizowana tylko w oddziałach przedszkolnych w szkołach. Dlatego też Ministerstwa: Rozwoju Regionalnego i Edukacji Narodowej zdecydowały o skierowaniu dodatkowych funduszy na ten cel w ramach Programu Kapitał Ludzki. 50 mln euro przesunięto z Priorytetu III (Wysoka jakość systemu edukacji) do Priorytetu IX (Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach) z przeznaczeniem na rozwój edukacji przedszkolnej.Dodatkowe środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2 293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1 402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych (na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r.). Fundusze Europejskie pomogą w przygotowaniu w ponad 430 gminach oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług w szczególności na rzecz 3- i 4-latków. Działania te realizowane będą w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Kapitał Ludzki. Za ich wdrożenie odpowiedzialne będą samorządy wojewódzkie. Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje akcję informacyjną, która pozwoli na dotarcie do wszystkich potencjalnych odbiorców dotacji oraz pomoc przy jej pozyskiwaniu. Wsparcie to umożliwi wyrównywanie szans dzieci z grup defaworyzowanych. Nie tylko dzięki zapewnieniu dostępu do usług edukacyjnych (zwiększenie liczby miejsc poprzez przystosowanie oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych oraz zwiększenie godzin ich pracy), ale również poprawie jakości świadczonych usług edukacyjnych (poprzez modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych). Zakłada się, że dodatkowymi pieniędzmi regiony będą dysponowały od 1 lipca 2013 r. Dzięki działaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2013 r. do budżetów gmin trafi także rządowa dotacja na każdego przedszkolaka. Samorządy otrzymają 320 mln zł z budżetu państwa. W kolejnych latach ta dotacja będzie jeszcze wyższa, aż do kwoty ponad 1,7 mld zł w 2016 r. Dzięki temu rodzice będą ponosić mniejsze opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, a samorządy będą mogły tworzyć dodatkowe miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego. Rozwiązania te spowodują, że już 2015 r. 90 proc. dzieci będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego, a w 2016 r. tę możliwość będą miały wszystkie dzieci od 3 do 5 lat. Dotychczasowe działania dotyczące zwiększania dostępu do wychowania przedszkolnego sprawiły, że systematycznie rośnie liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zarówno w miastach jak i na wsi. W roku szkolnym 2011/2012 w Polsce wychowaniem przedszkolnym objętych było ogółem 72% dzieci w wieku 3-5 lat. Na wsi odsetek ten wynosił 52%. Dla porównania, w 2007 r. wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego ogółem wynosił 47,3%, a na wsi 23%. Na wsparcie edukacji przedszkolnej w latach 2007-2013 ze środków europejskich przewidziano 370 mln euro (ok. 1,5 mld zł). Wykorzystano już 1,2 mld zł, czyli 74 proc. dostępnej puli. W 2013 r. na działania wspierające przedszkola przeznaczone zostanie blisko 100 mln zł.

 

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3909:przedszkole-przy-szkole-za-unijne-fundusze-ponad-200-mln-z-na-oddziay-przedszkolne-przy-podstawowkach&catid=254:przedszkola-2011-default&Itemid=317