2008-11-23

List otwarty Poseł Renaty Butryn do nauczycieli

 
Szanowna Dyrekcjo, Drodzy koleżanki i koledzy nauczyciele,

Obecnie w Sejmie i w Senacie trwają intensywne prace dotyczące ustaw oświatowych. Pracuję w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i w związku z tym postanowiłam przekazać Wam rzetelną informację na temat ważnych zmian w Ustawie Karta Nauczyciela. Poinformowanie o dokonanych zmianach, moim zdaniem, pozwoli na przeanalizowanie i ich obiektywną ocenę przez każdego z Was.


Dyrekcję proszę o udostępnienie informacji wszystkim nauczycielom. Z góry dziękuję za współpracę.

Z poważaniem,
Poseł na Sejm
Renata Butryn


List ten został rozesłany do wszystkich szkół północnego Podkarpacia na ręce dyrektorów.


21 października 2009 roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej projekt zmiany ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt został przekazany do prac w Sejmie. W związku z powyższym pozwalam sobie przesłać informację o proponowanych zmianach z prośbą o zgłoszenie swoich uwag, które będą mogły być wykorzystane podczas prac parlamentarnych.
Najważniejsze zmiany:
1.    W projekcie zaplanowano podwyższenie płac nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego w 2009 roku poprzez:
1)    wprowadzenie zasady, że średnie wynagrodzenie nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ustawy KN, będzie liczone dla wszystkich stopni awansu zawodowego od 100% kwoty bazowej, a nie jak dotychczas od 82%.
2)    dwukrotny, pięcioprocentowy wzrost w 2009 roku kwoty bazowej, od której liczone jest średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego: od 1 stycznia i od 1 września,
3)    zmianę wskaźników procentowych określających relację pomiędzy kwotą bazową a średnim wynagrodzeniem nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, w związku z przejściem z 82% na 100% kwot bazowej dla wszystkich stopni awansu zawodowego.
W 2009 roku zaplanowano dwukrotny wzrost kwoty bazowej: o 5% od 1 stycznia i o 5% od 1 września (czyli odpowiednio 2177,86 zł i 2286,75 zł wobec obowiązującej w 2008 roku kwoty bazowej w wysokości 2074,15 zł). Dodatkowo strona rządowa zobowiązała się do podniesienia wynagrodzenia nauczycieli również w 2010 roku dwa razy po 5%: od 1 stycznia i od 1 września.
W wyniku tych działań średnie wynagrodzenie nauczycieli na koniec 2009 roku będzie wyższe o 381 zł dla nauczycieli dyplomowanych, 316 zł dla nauczycieli mianowanych, 412 zł dla nauczycieli kontraktowych oraz 586 zł dla nauczycieli stażystów.
W załączniku przedstawiam porównanie pomiędzy średnim wynagrodzeniem nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kalkulowanym według zasad obowiązujących w 2008 roku oraz kalkulowanym według nowych zasad zawartych w projekcie.2.    Wprowadzono mechanizm kontroli samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli określonych w art. 30 Karty Nauczyciela, poprzez zobowiązanie samorządów do:
    przeprowadzenia do 31 grudnia każdego roku analizy wynagrodzeń nauczycieli, pod kątem osiągnięcia średnich na poszczególnych stopniach awansu;
    wypłacenia do 31 grudnia wyrównania proporcjonalnego do osobistej stawki zaszeregowania w przypadku, gdy ta średnia nie zostanie osiągnięta,
   przekazania radzie gminy, powiatu lub sejmikowi, dyrektorom szkół, związkom zawodowym i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania o wysokości średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Zaproponowany sposób kontroli lepiej zabezpiecza interesy nauczycieli, niż dotychczasowy obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania.

3.    Wprowadzono przepisy umożliwiające samorządom terytorialnym podwyższanie średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym stawek wynagrodzenia zasadniczego finansowanych z dochodów własnych. Samorządy będą mogły upoważnić dyrektora szkoły do podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w ramach planu finansowego szkoły.
4.    Obowiązkowy wymiar czasu pracy nauczycieli pozostaje bez zmian. Wprowadzono obowiązek rejestrowania części zajęć realizowanych w ramach 40-godznnego czasu pracy (poza pensum), zgodnie z art. 42 KN.
Od 1 września 2009 roku nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek będą zobowiązani do przeprowadzania i zarejestrowania 1 godziny (rozlicznej w okresie półrocznym) w ramach 40-godzinnego czasu pracy. Zwiększy się z tego tytułu liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w ramowych planach nauczania, przeznaczonych na wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia rozwijające zdolności ucznia oraz zajęcia opiekuńcze.
Od 1 września 2010 roku nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów będą zobowiązani do przepracowania i zarejestrowania 2 godzin.
5.    Rozszerzono listę placówek i zakładów doskonalenia nauczycieli upoważnionych do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na ekspertów oraz przesunięto do 31 grudnia 2010 roku termin skreślenia z listy ekspertów osób, które do tego dania nie ukończą szkolenia.

Załącznik nr 1
Mechanizm obliczania średniego wynagrodzenia wg zasad określonych w art. 30 KN:
1) dla nauczycieli dyplomowanych:

wg zasad obowiązujących w 2008 roku    225% * (82%*2074,15) zł 3827 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od1 stycznia)    184% * (100%*2178) zł 4008 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od 1 września)    184% * (100%*2287) zł 4208 zł

2) dla nauczycieli mianowanych:

wg zasad obowiązujących w 2008 roku    175% * (82%*2074,15) zł 2976 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od1 stycznia)    144% * (100%*2178) zł 3136 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od 1 września)    144% * (100%*2287) zł 3293 zł

3) dla nauczycieli kontraktowych:

wg zasad obowiązujących w 2008 roku    125% * (82%*2074,15) zł 2126 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od1 stycznia)    111% * (100%*2178) zł 2418 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od 1 września)    111% * (100%*2287) zł 2539 zł

4) dla nauczycieli stażystów:

wg zasad obowiązujących w 2008 roku    82%*2074,15 zł 1701 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od1 stycznia)    100%*2178 zł 2178 zł

wg zasad planowanych na 2009 rok (od 1 września)    100%*2287 zł 2287 zł

W skład średniego wynagrodzenia nauczycieli wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (bez świadczeń z funduszu socjalnego).

Dla porównania – wzrost pensji (średniego wynagrodzenia) na przestrzeni ostatnich lat:
Procentowo:
2004 – wzrost o 3%
2005 - wzrost o 3%
2006 – wzrost o 1,5%
Kwotowo np.:
2005 – nauczyciel stażysta – o 22 PLN, nauczyciel dyplomowany o 49 PLN
2007 – nauczyciel stażysta o 155 PLN, nauczyciel dyplomowany o 348 PLN
2008 – nauczyciel stażysta 586 PLN, nauczyciel dyplomowany 381 PLN
Razem podwyżka za 2008 i 2009 rok, (jeżeli uda się uchwalić zmiany w Karcie Nauczyciela) będzie wynosiła dla nauczyciela stażysty 741 PLN, dla nauczyciela dyplomowanego 729 PLN.
Jeżeli zostaną wprowadzone proponowane rozwiązania to na koniec przyszłego roku nauczyciel dyplomowany powinien osiągnąć średnią pensję (brutto) wysokości 4208 PLN, a nauczyciel stażysta 2287 PLN.