2013-09-14

ORGANIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH.

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach toczyła się dyskusja na temat możliwości organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach, punktach przedszkolnych i na temat odpłatności za nie. Z jej przebiegu wynika, że nie do końca zrozumiane zostały intencje zmian i założenia organizacyjne. W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego i równej dostępności do zajęć dodatkowych w ramach poszerzenia oferty edukacyjnej (zagwarantowanie udziału wszystkich dzieci bez względu na status majątkowy rodziców) dotacja w 2013 roku wynosi 414 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym. Na 25 - osobowy oddział przedszkolny miesięcznie będzie przekazywana kwota w wysokości 2587,5zł. O formie realizacji programu wychowania  przedszkolnego i zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, decydują ramowe statuty przedszkola publicznego (czyli statut określa organizację i rodzaj zajęć dodatkowych). Zajęcia, takie jak np. język angielski, logo rytmika, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, logopedyczne  na podstawie przyjętego statutu mogą odbywać się od 8 rano i mają być dostępne dla wszystkich dzieci z grupy, a rodzice nie płacą za te zajęcia więcej niż symboliczną złotówkę za 1 godzinę). Za realizację zadań statutowych opowiada dyrektor przedszkola i organ prowadzący przedszkola. Dyrektor przedszkola, aby zrealizować zadania statutowe, może organizować zajęcia dodatkowe. W tym celu dyrektor przedszkola może:
a) powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
b) zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje,
c) podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i opieki nad nimi).

Różnorodność zajęć dodatkowych zależy w głównej mierze od inicjatywy i aktywności dyrektorów przedszkoli. Opłaty z tego tytułu pobierane od rodziców nie mogą być wyższe od 1zł za godzinę.

Pragnę poinformować, że na stronie internetowej MEN (www.men.gov.pl) został zamieszczony w tej sprawie list pani Minister Krystyny Szumilas wyjaśniający poruszone w moim liście kwestie. Na stronie głównej MEN  w zakładce "Finanse na edukację" zamieszczone zostały dokładne informacje na temat kwot dodatkowych, jakie otrzymują gminy na upowszechnienie wychowania przedszkolnego w roku 2013 („Kwota dotacji przedszkolnej na 4 miesiące roku 2013 w podziale na gminy”).
Przykładowo:
miasto Rzeszów - 2 859 084 zł
miasto Stalowa Wola - 767 970zł
miasto Nisko 197 478zł
gmina Zaleszany - 197 478zł

W razie wątpliwości proszę kierować pytania na moje Biuro Poselskie w Stalowej Woli, do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem,
Renata Butryn
Poseł na Sejm RP