2009-02-26

900 milionów dodatkowego finansowania dla uczelni

Specjalne finansowanie kierunków strategicznych dla rozwoju Polski, podnoszenie jakości studiów i współpraca z sektorem gospodarczym to główne cele 3 konkursów dla uczelni ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 lutego br. na łączną kwotę 900 mln złotych. Poniżej przedstawiamy Państwu szczegóły dotyczące konkursów.


1. Program KIERUNKI ZAMAWIANE, czyli „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.


W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną projekty uwzględniające:
  1. - tworzenie programów stypendialnych dla studentów powyższych  kierunków zamawianych (1000 zł miesięcznie),
  1. - tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych,
  1. - inne formy działalności dydaktycznej określone przez uczelnię, podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych (np. wprowadzenie innowacyjnych metod i form kształcenia, zajęć dodatkowych, współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże, praktyki studenckie), udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych itp.

Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
200 000 000 PLN.

Beneficjenci konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty obejmujące realizację nauczania na kierunkach wskazanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (lista kierunków poniżej), poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na tych kierunkach. Projekty te przyczyniać się mają do zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz poprawy jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Kierunkami wybranymi do wsparcia w ramach tej edycji konkursu są:
1.automatyka i robotyka,
2.biotechnologia,
3.budownictwo,
4.chemia,
5.energetyka  
6.fizyka/fizyka techniczna,
7.informatyka,
8.inżynieria materiałowa,
9.inżynieria środowiska,
10.matematyka,
11.mechanika i budowa maszyn,
12.mechatronika,
13.ochrona środowiska,
14.wzornictwo  


2. Konkurs „Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym” (w ramach Programu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”)


Beneficjenci konkursu:
Środki przeznaczone są na programy rozwojowe uczelni umożliwiające rozszerzenie i wzbogacenie ich oferty edukacyjnej oraz poprawę jej jakości kształcenia.

Istotna, w stosunku do roku ubiegłego jest różnica dotycząca kryteriów strategicznych, mających wpływ na ocenę projektów ubiegających się o dofinansowanie.

Wyżej punktowane przy ocenie projektów w konkursie będą projekty przewidujące realizację w języku angielskim kierunków studiów, studiów doktoranckich lub programów skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej. Jednocześnie dodatkowo punktowane będą projekty, w ramach których będą otwierane i realizowane interdyscyplinarne studia doktoranckie.


Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
400 000 000 PLN  


      

3. Konkurs „Przybliżenie uczelni do potrzeb gospodarki i rynku pracy” (w ramach Programu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”)

 
Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 
300 000 000 PLN  

Beneficjenci:
Środki przeznaczone są na programy rozwojowe uczelni umożliwiające współpracę z sektorem gospodarczym, dostosowywanie programów na istniejących kierunkach do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Istotna, w stosunku do roku ubiegłego jest różnica dotycząca kryteriów strategicznych, mających wpływ na ocenę projektów ubiegających się o dofinansowanie.
W przypadku konkursu kładącego nacisk na współpracę uczelni z pracodawcami istotną rolę odegrają projekty przewidujące nawiązanie współpracy wnioskodawcy z pracodawcami przy definiowaniu zakresu tematycznego kierunków studiów (w tym nowych kierunków studiów). Wyższą punktację uzyskają wnioski uczelni, które w swoich projektach zaplanują dla studentów i doktorantów staże w przedsiębiorstwach, a także wdrożą systemy gromadzące informacje nt. dostosowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.  Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami przewidywać powinna również zatrudnienie - na czasie i w związku z realizacją projektu – specjalistów mających odpowiednie doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach, w dziedzinach bezpośrednio związanych z tematyką projektów.


Zmiany w kryteriach dostępu w Konkursach:
Konkurs „Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym
Konkurs „Przybliżenie uczelni do potrzeb gospodarki i rynku pracy”
(w por. z poprzednimi edycjami):

W przypadku kryterium dotyczącego wartości projektu w tym roku określono jego górną granicę -
maksymalna wartość projektu, w zależności od liczby kształconych studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu), kształtuje się odpowiednio:
- dla uczelni kształcących do 4000 studentów –  3 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 4001-12 000 studentów – 5 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 15 000 000 PLN.


Specjalnie punktowane w obu konkursach będzie uwzględnienie w projekcie zatrudnienia – na czas
i w związku z realizacją projektu - wybitnego naukowca z zagranicy, np. noblisty.  


Więcej: http://www.nauka.gov.pl