Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza

Posłanka Renata Butryn jest Przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza. Rzecznik Praw Żołnierza będzie stał na straży praw żołnierza określonych w przepisach obowiązującego prawa.

Według projektu ustawy Rzecznik będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie ochrony praw żołnierza, w tym poszanowania jego godności, a także:

1)    prawa do odpowiednich warunków pełnienia służby, w tym prawa do właściwego umundurowania, wyposażenia osobistego oraz bojowego,

2)    prawa do ochrony zdrowia, w tym właściwej, wykwalifikowanej opieki medycznej i rehabilitacyjnej,

3)    prawa do równego traktowania w zakresie wynagradzania i awansów,

4)    prawa do zakwaterowania,

5)    prawa do życia prywatnego i rodzinnego,

6)    wolności sumienia i wyznania.

Ważną funkcją Rzecznika będzie działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet będących w czynnej służbie wojskowej.

Wypowiedź posłanki z posiedzenia Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 1 grudnia 2010:

"W czasie pierwszego czytania tego projektu ustawy prezentowałam w Sejmie stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Już wtedy zwracałam uwagę na pewne trudności prawne, związane z powołaniem rzecznika praw żołnierzy oraz zawiłości prawne występujące w tym projekcie ustawy. Przed chwilą wspominała o nich także pani poseł Izabella Sierakowska. My, a także inni posłowie, w tym m.in. posłowie z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wyraziliśmy pewną wątpliwość. Jeżeli chodzi o rzecznika praw obywatelskich, to ma on umocowanie konstytucyjne. Natomiast wątpliwość dotyczy tego, że nowy byt, który chcemy powołać instytucjonalnie, czyli rzecznik praw żołnierza, niestety nie ma takiego umocowania i nie będzie go miał, gdyż w tym celu musielibyśmy zmienić konstytucję. Oznacza to, że jego pozycja będzie słabsza niż pozycja rzecznika praw obywatelskich.

Dlatego myślenie rządu o wyznaczeniu zastępcy rzecznika praw obywatelskich do spraw żołnierzy oraz wzmocnieniu tej instytucji w ramach istniejącej już instytucji rzecznika praw obywatelskich wydaje się rozwiązaniem bardziej korzystnym dla środowiska żołnierzy zawodowych. Podobnie jest z propozycją dotyczącą wzmocnienia Konwentu Dziekanów, tym bardziej, że jest to zgodne z naszą tradycją. Najlepiej jest nawiązywać do własnych tradycji i wzmacniać to, co w tej tradycji jest dobre, niż mnożyć nowe byty, tym bardziej, że pozycja takiego nowego bytu byłaby słabsza, w stosunku do rzecznika praw obywatelskich, o czym już wcześniej mówiłam. Nad tym zastanawialiśmy się bardzo mocno.

Jeżeli mamy podjąć decyzję o powołaniu podkomisji do rozpatrzenia tego projektu, to powołajmy podkomisję i rozważmy propozycje rządu. Raz jeszcze rozważmy ten projekt i zastanówmy się nad tym, co będzie bardziej korzystne. Rzeczywiście, są już pewne pozytywne skutki przedłożenia tego projektu ustawy Sejmowi. Rząd wychodzi z propozycjami pewnych rozwiązań. Zastanówmy się nad tym, jakie rozwiązanie wzmocni wyrażanie praw obywatelskich żołnierzy. Jak wspomniał już wcześniej pan pułkownik, z racji pełnienia służby wojskowej te prawa są z natury ograniczone."