SIO absolutnie potrzebny!

System Informacji Oświatowej (SIO) został powołany do życia, aby zgromadzić w jednej, spójnej bazie informacje sprawozdawcze rozproszone do tej pory pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, jednostkami samorządowymi oraz instytucjami innych resortów.

 

 

 

SIO obejmuje trzy moduły:

  1. Zaszyfrowaną ewidencję szkół i innych placówek oświatowych - dane na temat zajmowanego terenu, posiadanych pomieszczeń, wyposażenia oraz kosztów prowadzenia jednostki.
  2. Zaszyfrowaną ewidencję nauczycieli (w tym: wynagrodzenia, kwalifikacje, zajęcia lekcyjne) oraz pracowników niepedagogicznych.
  3. Zbiorcze dane o uczniach, absolwentach i spełnianiu obowiązku nauki. W przyszłości program może zostać rozbudowany o kolejne moduły. Jednolity sposób szyfrowania numerów PESEL nauczycieli, tworzy możliwość zarejestrowania w systemie wszystkich miejsc zatrudnienia nauczyciela, w tym jednoznaczne wyliczenie rzeczywistego stanu zatrudnienia i poziomu kwalifikacji nauczycieli, bez naruszania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Zebrane informacje są gromadzone w formie elektronicznej przez każdą ze szkół, instytucje oświatowe, jednostki organizacyjne spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli oraz jednostki prowadzące obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych. Kolejny szczebel stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Dane przekazywane są do kuratoriów oświaty we właściwym województwie, skąd trafiają do ministra, który prowadzi centralną bazę danych oświatowych. Zebrane informacje są dostępne dla wszystkich instytucji publicznych (w tym GUS).

Założeniem Systemu Informacji Oświatowej jest uzyskiwanie danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, upowszechnianie edukacji, a także usprawnianie finansowania zadań oświaty. Przykładem ogromnej funkcjonalności systemu mogą być dane dotyczące dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zbierane informacje dotyczą nie tylko ilości uczniów niepełnosprawnych - uwzględnione są także takie kryteria jak: rodzaj niepełnosprawności, typ placówki (w tym również niepubliczne instytucje oświatowe), do której dzieci uczęszczają oraz rodzaje zajęć indywidualnych, z jakich będą mogły skorzystać.

Co o SIO myśli Pani Poseł Renata Butryn?

„Dostępność systemu sprawi, iż dyrektorzy polskich szkół nie będą musieli raportować, nawet potrójnie, różnym władzom m.in. tego, co się dzieje w szkole. Będzie można również uzyskać informacje na temat tego, czy uczniowie, którzy są objęci obowiązkiem szkolnym, rzeczywiście uczęszczają do szkoły. Unikniemy wielu dramatycznych sytuacji. System Informacji Oświatowej jest absolutnie potrzebny.” (Wypowiedź z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z 4 stycznia 2011 roku, na którym odbyło się  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej)

Pliki do pobrania

(kliknij prawym przyciskiem myszy i "zapisz plik")