Posłanka Renata Butryn jest Przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej ds. rządowego projektu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Ustawa, zgodnie z procesem legislacyjnym, została przekazana do Senatu.

 

O CZYM JEST USTAWA?

Wyroby przeznaczone na potrzeby bezpieczeństwa państwa są poddawane ocenie (tzw. procesowi oceny zgodności) czy są zgodne z:
· specyfikacjami technicznymi (specyfikacje obejmują m.in.: jakość, wymagania techniczne, bezpieczeństwo użytkowania)
· przepisami określającymi sposób przeprowadzania oceny zgodności,
· przepisami określającymi działania podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności
wyrobów;
W tym procesie oceny biorą udział dostawcy, jednostki badawcze i jednostki certyfikujące, które posiadają akredytację w zakresie
obronności i bezpieczeństwa (OiB). Akredytacji takich udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ustawa ma znowelizować przepisy dotyczące:

- uznawania dokumentów potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, a także udzielania akredytacji OiB przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

-  tzw. "pilnej potrzeby operacyjnej" poprzez umożliwienie pozyskiwania wyrobów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa z pominięciem procesu oceny zgodności,

- obowiązków dostawcy w zakresie zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczą;

 

Wypowiedź posłanki Renaty Butryn z posiedzenia Komisji Obrony Narodowej z 2 lutego 2011 roku:

Poseł Renata Butryn (PO) - sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej:

"Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałabym na początku zaznaczyć, że podkomisja zakończyła swoją pracę i stąd wzięło się omawiane w dniu dzisiejszym sprawozdanie. Wcześniej uzyskaliśmy notyfikację, która była podstawą do tego, żeby zaproponowane zmiany były procedowane. Oczywiście, w trakcie prac podkomisji nad tym projektem zgłoszone zostały poprawki. Było 5 poprawek merytorycznych. Zgłoszono także poprawki legislacyjne, które nie wpływały na meritum założeń poszczególnych zmian. Żadna z poprawek merytorycznych nie wymaga notyfikacji. Nie było również w procesie notyfikacji żadnych uwag do zmian zawartych w tym projekcie. Jest to o tyle istotne, że oznacza to, iż możemy spokojnie procedować i przyjmować poszczególne zmiany.

Co jeszcze mogłabym dodać? Jedyną wątpliwość wyraził pan poseł Błądek. Pan poseł uzyskał w związku z tą wątpliwością merytoryczną odpowiedź od przedstawicieli Instytutu Badania Jakości. Tyle mogę powiedzieć na temat tego sprawozdania."